top of page

การตลาด 101 : แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept)

1.แนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) คืออะไร

แนวคิดทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทและหน่วยงานการตลาดที่ทำงานให้กับบริษัท ออกแบบและดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มผลกำไรสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเอาชนะคู่แข่ง หรือทำผลงานให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยแนวความคิดทางการตลาดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

1.แนวคิดการผลิต (Production Concept) 2.แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) 3.แนวคิดการขาย (Selling Concept) 4.แนวคิดการตลาด (Marketing Concept) 5.แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept)


แนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept)

ภาพจาก IEDUNOTE.com

2.แนวความคิดทางการตลาด vs การตลาด ต่างกันยังไง

การตลาดหมายถึงกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อส่งเสริมการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการโฆษณา การขาย และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคหรือธุรกิจอื่นๆ โดยที่ก่อให้เกิดกำไรแก่บริษัทและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค ส่วนแนวความคิดทางการตลาด ก็คือการที่บริษัทวางแผนและดำเนินการเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดโดยการกระตุ้นยอดขาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการแซงหน้าคู่แข่งขัน การนำแนวความคิดทางการตลาดไปใช้ให้ได้ผลดีต้องเข้าใจ 3 ส่วนนี้ก่อน ได้แก่


Needsคือความอยากได้ อยากครอบครองสิ่งได้สิ่งหนึ่ง เช่น อาหาร ที่พักพิง การพัฒนาตนเอง ความมั่นคง สังคม ความนับถือตนเอง และความเคารพ

Wantsคือความต้องการ ความปรารถนาในชีวิตของแต่ละบุคคล ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม

Demands คือ สิ่งที่มาสนับสนุนความอยาก ความต้องการของเราได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งเหล่านี้มา หรือพูดง่ายๆคือความต้องการซื้อ เมื่อเราเจอสิ่งใดที่สามารถสันบสนุนหรือตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้


3. แนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) มีอะไรบ้าง

1.แนวคิดด้านการผลิต (Production Concept)

เป็นแนวคิดที่เก่าแก่ที่สุดใน 5 แนวความคิดทางการตลาด ซึ่งสมัยก่อนนั้นมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่สามารถผลิตสินค้าได้ รวมถึงรูปแบบสินค้าและการแข่งขันที่ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก ทำให้ผู้บริหารมีให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าในจำนวนมากๆเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งได้

ตัวอย่าง : Ford Motor โรงงานผลิตชิ้นส่วน หรือ โรงงานแบบ OEM ต่างๆ

แนวคิดการผลิต (Production Concept) ข้อดีและข้อเสีย

แนวคิดการผลิต (Production Concept) ข้อดีและข้อเสีย

2.แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept)

แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ เป็นแนวความคิดทางการตลาด ที่ทางผู้บริหารเริ่มคิดว่า ผู้บริโภคอาจจะชอบสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ จึงเริ่มเน้นไปที่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และใส่นวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปในตัวสินค้า แต่บางครั้งแนวคิดนี้ไม่ได้นำ insight หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคว่าต้องการอะไรจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงทำให้บางทีผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพออกมา แต่ไม่มีคนใช้และทำยอดขายไม่ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไร้ควัน ซึ่งทางผู้ผลิตได้บรรยายสรรพคุณว่าไม่ก่อให้เกิดควันรบกวนผู้อื่นเวลาสูบ ซึ่งเหมือนจะดีและมีประโยชน์ แต่กลับมียอดขาดที่ต่ำมากและต้องเลิกผลิตไป เพราะว่าแท้จริงแล้ว คนที่สูบบุหรี่เพราะเขาชอบที่เวลาสูบแล้วมีควันนั่นเอง โดยอาจจะสรุปได้ว่าหลักการขาดความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการทางด้านอารมณ์(emotional function) ของผู้บริโภคนั่นเอง

ตัวอย่าง : Apple, Gucci, Luis Vuitton หรือ Luxury Brand ต่างๆ

แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ข้อดีและข้อเสีย


แนวคิดผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ข้อดีและข้อเสีย

3.แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept)

แนวความคิดทางการตลาดตัวต่อมาคือแนวคิดด้านการขาย เป็นแนวคิดที่ทางผู้บริหารมีความเชื่อว่า ผู้บริโภคจะไม่ทำการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หากไม่ได้รับกระตุ้นให้เกิดความอยากที่มากพอ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การขายเป็นหลัก และใช้การส่งเสริมการขายและการตลาดเข้าช่วยในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากซื้อมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง : ธุรกิจด้านประกันภัย และธุรกิจแบบขายตรง(Door to Door Selling)

แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept) ข้อดีและข้อเสีย


แนวคิดด้านการขาย (Selling Concept) ข้อดีและข้อเสีย

4.แนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept)

แนวคิดด้านด้านการตลาด ก่อเกิดจากสาเหตุที่หลายธุรกิจมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ในจำนวนมาก จึงพยายามใช้การส่งเสริมและเร่งการขายอย่างมาก แต่ในทางกลับกันผู้บริโภคมีกำลังและการใช้จ่ายที่น้อยลง จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจที่มากพอต่อผู้บริโภคได้ รวมถึงปัจจัยด้านวิถีชีวิตละพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อ เช่น การได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น มีตัวเลือกในการใช้สินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพมากกว่าเดิม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิตที่เพิ่มเข้ามา จึงทำให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดที่จะต้องผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคและตลาดต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้เป็นหลัก โดยอาศัยกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ หรือ Intergrated Marketing นั่นเอง

ตัวอย่าง : สินค้าและบริการส่วนใหญ่ใช้แนวคิดด้านการตลาดแทบทั้งสิ้น เช่น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้งสรรพสินค้า เครื่องสำอาง อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

แนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept) ข้อดีและข้อเสีย


แนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept) ข้อดีและข้อเสีย

ความแตกต่างระหว่าง selling concept กับ marketing concept


ความแตกต่างระหว่าง selling concept กับ marketing concept

ภาพจาก IEDUNOTE.com


ความแตกต่างระหว่าง selling concept กับ marketing concept

5.แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept)

แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม เกิดจากการที่สังคมส่วนใหญ่เริ่มเล็งเห็นว่าตัวบริษัทหรือธุรกิจส่วนใหญ่ มีการมุ่งเน้นทำการตลาดเพียงเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ แต่บางครั้งกับมีการขัดแย้งต่อบริบททางสังคมและไม่ก่อเกิดประโยชน์โดยรวมต่อสังคม แต่ตอบสนองเพื่อให้เกิดประโยชน์แค่ตัวลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมจะมีแนวคิดที่มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนั้นเอง โดยยึดหลัก 3 หลักคือ

1) ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการในปัจจุบัน เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

2) ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคม

3) รับผิดชอบต่อสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อกำไรให้แก่องค์กรหรือบริษัทได้

ตัวอย่าง : Adidas, Coca Cola, Ikea ส่วนในไทยก็ SCG หรืออย่างพิมรี่พายที่ทำ CSR เป็นต้น

แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept) ข้อดีและข้อเสีย


แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept) ข้อดีและข้อเสีย

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page